Doelstelling

Amsterdam is volop in beweging. Zo ook de wijk Buitenveldert en het Zuidas gebied. In Buitenveldert wonen veel ouderen, maar er is ook veel instroom van gezinnen met jonge kinderen, expats en studenten. Tegelijkertijd heeft Zuidas de potentie uit te groeien tot het tweede centrum van Amsterdam, met Station Zuid als tweede treinstation van de stad. Nu heeft dit gebied nog een kleine groep bewoners, maar de komende jaren zal het aantal woningen worden uitgebreid en wordt de Zuidas ontwikkeld tot een internationaal woon-, werk- en verblijfsgebied. Er staan enkele ingrijpende projecten op stapel, zoals het langlopende project Zuidasdok (de verbreding en ondertunneling van de A10) en de uitbreiding en verbetering van Station Zuid (Bron: Gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas).

Deze verschuivingen hebben ook invloed op het Amstelpark, zowel in positieve als in negatieve zin. Om verdere inspraak in bepaalde ontwikkelingen sterker te maken, betrokkenheid bij het park een vorm te geven, en om samen met de buurt activiteiten te organiseren is devereniging Vrienden van het Amstelpark opgericht.

Door lid te worden onderschrijft u de doelstellingen van de vereniging:
a. het bestuderen van alle ontwikkelingen en mogelijkheden van het Amstelpark
b. het vertegenwoordigen van al haar gebruikers en ondernemers, die gebruik maken van het Amstelpark, dan wel werkzaamheden uitoefenen binnen de grenzen van het Amstelpark
c. het beschermen en zo mogelijk bevorderen en verbeteren van het leefmilieu alsmede het behouden van natuur, flora en fauna, en behouden van het landschappelijk karakter van het Amstelpark
d. het beschermen van de aanpalende groengebieden voor zover deze van invloed kunnen zijn op het voortbestaan van het park in al haar hoedanigheden
e. het behouden van het ‘familie’-karakter van het park en haar educatieve mogelijkheden

De statuten van onze vereniging vindt u hier

Het lid verbindt zich aan de vereniging door jaarlijks de contributie te voldoen.